Nấm Lim Xanh Quảng Nam

Nấm Lim Xanh (Xích Chi loại 3 thái lát)
Giá: 1.500.000 VNĐ /1Kg
 
Nấm Lim Xanh Quảng Nam (Xích Chi L.3 thái lát sẵn)
Nấm Lim Xanh (Xích Chi loại 1)
Giá: 3.500.000 VNĐ -> 5.000.000 VNĐ /1Kg
 
Nấm Lim Xanh Quảng Nam (Xích Chi L.1) tự nhiên còn nguyên tai, nguyên cuống.
Nấm Lim Xanh (Xích Chi loại 2)
Giá: 2.700.000 VNĐ /1Kg
 
Nấm Lim Xanh Quảng Nam (Xích Chi L.2) tự nhiên còn nguyên tai, nguyên cuống.
Nấm Lim Xanh (Xích Chi loại 3)
Giá: 1.500.000 VNĐ /1Kg
 
Nấm Lim Xanh Quảng Nam (Xích Chi L.3) tự nhiên còn nguyên tai, nguyên cuống.
Nấm Lim Xanh (Tử Chi)
Giá: 900.000 VNĐ /1Kg
 
Nấm Lim Xanh Quảng Nam (Tử Chi) tự nhiên còn nguyên tai.